Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor primärvården 2023-2024

Hjärtsviktsutbildningen är ett led i att stärka arbetet med kroniskt sjuka hjärtsviktspatienter. Den hålls i Region Jönköpings läns regi och riktar sig i första hand mot sjuksköterskor på vårdcentral. 

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid nydebuterad hjärtsvikt är godkänt och väntar på att börja införas. Multiprofessionellt teamarbete är en hörnpelare i detta och baseras med fördel genom en sjuksköterskemottagning.

Kursen består av fyra heldagar under hösten 2023, en dag för uppföljning 2024 och webinarier vid uppstart, mellan kurstillfällena och vid avslut. 

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor i primärvården i Region Jönköpings län.

 

Kursens huvudmål

Kursens ska ge sjuksköterskor i primärvården fördjupade kunskaper i området hjärtsvikt för att kunna arbeta med behandling, vård och uppföljning av patienter med hjärtsvikt. Efter kursens slut ska sjuksköterska ha verktyg för att tillsammans med ansvarig läkare och verksamhetschef driva en hjärtsviktmottagning.

 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna

  • Tillsammans med patient, närstående och ansvarig läkare utforma och följa en vårdplan
  • Analysera och bedöma individuella behov utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv hos personer med hjärtsvikt
  • Identifiera riskfaktorer relaterat till hjärtsvikt, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser
  • Reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i utformandet av livsstil och farmakologisk behandling fungerar
  • Upptitrering och dosjustering av läkemedelsordinationer
  • Utvärdera verksamheten på hjärtmottagning med hjälp av nationella kvalitetsregistret RiksSvikt

 

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av kunskaper i omvårdnad av personer med hjärtsvikt samt medicinsk vetenskap avseende hjärtats fysiologi, patofysiologi och behandlingsåtgärder vid hjärtsvikt, såsom farmakologisk behandling och livsstilsåtgärder. Utbildare kommer från Region Jönköpings läns verksamheter.

Undervisningen sker i form av digitala moment, självstudier, föreläsningar, workshops och grupparbete samt praktiska moment vid fyra heldagar under 2023 med ytterligare ett tillfälle under 2024 för återkoppling och planering av fortsatta aktiviteter, samt webinarier vid uppstart, avslut och mellan de fysiska kurstillfällena

 

Reflektion rörande utmaningar på den egna mottagningen och hur man kan hitta lösningar på eventuella problem görs under kursens gång i dialog med verksamhetschef och ansvarig läkare.

Besök (hospitering) hos en kollega/annan deltagare i kursen ingår som ett obligatoriskt moment.

Hospitering/auskultation på sjukhusanknuten hjärtsviktsmottagning på Höglandssjukhuset, Ryhov eller Värnamo rekommenderas utöver dessa dagar.

Det avslutande tillfället genomförs tillsammans med deltagarens verksamhetschef.

 

För godkänd kurs

Redovisning av identifierade utmaningar, vidtagna eller planerade åtgärder vilka har gjorts i samråd med ansvarig läkare och verksamhetschef.

Aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen.

 

Ansökan och urval

Målet är att alla med godkända ansökningar ska beredas plats.

Vid ansökan till kursen ska deltagaren tillsammans med sin verksamhetschef och ansvarig läkare vara överens om en gemensam målsättning med sjuksköterskans förvärvade kompetens. 

OBS!! För att ansökan ska uppfattas som komplett förutsätts ett mail till charlotte.arvidsson@rjl.se med beskrivning av hur den förvärvade kompetensen ska omsättas i praktiken.

Region Jönköpings läns mål om jämlik vård och ansvarsfull resursanvändning är grund för ev urval till kursen.