INSTÄLLD! Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

Ett digitalt utvecklingsprogram på fyra halvdagar med start tisdagen den 25 april.

Välkommen att under fyra halvdagar delta på ett digitalt utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare. Fokus ligger på er deltagares egna önskemål och förutsättningar samt på frågor som hänger samman med en ny mandatperiod. 

Om kursen

Programinnehållet kommer att anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. För att möjliggöra detta har antalet deltagare maximerats till 15 st. Kursen kommer att gå igenom grundläggande förutsättningar för styrning av den kommunala verksamheten samt genomförandet och protokollföring av sammanträdet.

Programmets innehåll:

Grundläggande förutsättningar för styrning av den kommunala verksamheten

Goda kunskaper om vad som gäller för den kommunala verksamheten i allmänhet underlättar förståelsen för de lagar och rutiner som reglerar den kommunala nämndadministrationen.

 • Kommunala självstyrelsen
 • Finansieringsprincipen
 • Självkostnadsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet
 • Kommunala verksamheter av allmänt intresse
 • Lokaliseringsprincipen
 • Kommunala medlemskapet
 • Likställighetsprincipen

De kommunala organens ansvar och befogenheter – Vem styr inom den politiska organisationen?

Som nämndsekreterare förväntas du veta vad som avgör om ett ärende ska beslutas av ordförande, presidiet, utskott, nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige, vilket i sin tur bestäms av de olika organens ansvarar och befogenheter.

Tjänstepersonernas ansvar och befogenheter – Vem styr inom förvaltningsorganisationen?

Är det rätt att påstå att politikerna beslutar om vad som ska åstadkommas medan tjänstepersonerna avgör hur besluten ska verkställas? Vem avgör och på vilka grunder avgörs vad som ska bedömas som ren verkställighet och som därmed inte ska tas upp på kallelsen och dokumenteras som beslut i nämndprotokollen?

Delegering av beslut

En viktig uppgift för nämndsekreteraren är att svara för redovisning, protokollföring och tillkännagivande av delegationsbesluten på sätt som stämmer med kommunallagen. Vad innebär de nya reglerna om delegationsbeslut i 2017 års kommunallag?

 • Beslut som inte får delegera
 • Återkallelse av delegerad beslutanderätt
 • Ändring av delegerat beslut
 • Vikarierande delegat
 • Till vem får beslutanderätten delegeras?
 • Ordförandebeslut
 • Blandad delegering
 • Beslut i brådskande ärenden
 • Beslut om att vidaredelegerade ärenden
 • Extern delegering
 • Redovisning av delegationsbeslut

Vilket ansvar har de förtroendevalda? Vägrad ansvarsfrihet och entledigande

En vanlig fråga från nämndledamot till nämndsekreteraren är om de förtroendevaldas ansvar är kollektivt eller individuellt samt på vilken grund man kan vägras ansvarsfrihet.

Alternativa samverkansformer

Hur fungerar nämndadministrationen i de olika samverkansorganen?

Vilka regler gäller för val av förtroendevalda? Valbarhet, antal, valperiod och valsätt

Typiska frågor till nämndsekreterare under valåret är vem som är valbar, antalet som ska väljas, vilken valperiod som gäller och vilket valsätt som ska tillämpas vid val av ledamöter och ersättare till fullmäktiges presidium, kommunrevisionen, kommunstyrelsen, nämndpresidium, utskott, nämndberedning, gemensam nämnd direktion och bolag.

Det nämndadministrativa hantverket Förberedelser, genomförande och protokollföring av nämnd- och fullmäktigesammanträden

Förberedelser inför sammanträdet

 • Tjänstemannaberedning
 • Tjänsteskrivelser ska vara sakliga och opartiska; vad menas med det i teori och praktik?
 • Politisk beredning
 • Ordförande-, presidie-, utskotts-, nämnd- och kommunalrådsberedning.
 • Det kommunallagsreglerade beredningstvånget.

Kallelse respektive tillkännagivande

Vem kallar? När? Kallelsens innehåll, form, mottagare, förkortad kallelse.

Genomförandet och protokollföring av sammanträdet

Protokollet

Ansvaret för protokollet, rättsliga och praktiska krav.

Närvarorätt och yttranderätt på sammanträdet

Ledamöter och ersättare, kommunalråd, minoritetsföreträdare, den som lämnar upplysningar, den som lämnat medborgarförslag, personalföreträdare, den som har företrädesrätt, part, revisor, allmänheten, tillfällig frånvaro, växeltjänstgöring, tjänstepersoner, praktikanter, distansnärvarande, anmälan om förhinder att tjänstgöra.

Inkallelseordning för ersättare

 • Ersättares rätt att tjänstgöra
 • Ersättares inträde under pågående handläggning av ett ärende
 • Inkallelseordning som skydd mot majoritetsväxling
 • Inkallelseordning för ledamöter som valts proportionellt
 • Inkallelseordning när särskild beslutad inkallelseordning saknas
 • Personliga ersättare
 • Inkallelseordning när sent anländ ledamot/ersättare med högre rang anländer

Jävsgrunderna och verkan av jäv

Vem kan vara jävig och på vilken grund? Vem avgör om någon är jävig och vilka konsekvenser följer av jävet?

Justerare

Vilka är valbara justerarersättare, tid och plats för justering, omedelbar eller försenad justering, digital justering, bevis om justering, tillkännagivande av justering, oense justerare, rättelse av justerat protokoll, justeringens betydelse för verkställighet.

Fastställelse av föredragningslista

Ärenden som utgår respektive tillkommer på sammanträdet.

Överläggningarna

Talarordning, yttranderätt, yttrandefrihet, yrkanderätt, andrahandsyrkande, bordläggning, åter-, eller remissyrkande, minoritetsåterremiss, motivering, minoritetsbordläggning, okynnesåterremiss ajournering, procedurfrågor.

Beslutsgång

Redovisning av framställda yrkanden och förslag, sakyrkande, formyrkande, propositionsvägran, ovillkorlig respektive villkorlig, propositionsordning.

Omröstning, huvudförslag/motförslag, kontraproposition, omröstningsförfarande, röstplikt, utslagsröst, sluten omröstning, lottning.

Beslut

Acklamationsbeslut, majoritetsbeslut, relativ majoritet, kvalificerad majoritet, minoritetsbeslut, beslutsmotivering.

Reservation

Reservationsrätt, rättsverkan, gruppreservation, blank, skriftlig, undertecknad, innehåll, omfattning, motiverad.

Protokollsanteckning, yttrande, uttalande

Beslut om anteckning till protokollet.

Regler för överklagande av beslut

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, förvaltningsrättslig prövning enligt förvaltningslagen.

Förändringar i nya kommunallagen

Viktiga förändringar till följd av 2017 års kommunallag.

Förberedelse

För att kunna anpassa kursinnehållet behöver du i samband med anmälan maila följande uppgifter dokument till kursledaren axel.danielsson@adkonsultab.se. Ta hjälp och stöd av programinnehållet ovan för att formulera frågeställningar samt prioritera vad som är viktigt för dig att kursledaren tar upp.

 1. Namn:
 2. Kommun
 3. Befattning:
 4. Sekreterare i följande organ, kort
 5. Erfarenhet som nämndsekreterare, kort:
 6. Utbildningsbakgrund, kort:
 7. Protokoll från två sammanträden med tillhörande handlingar såsom föredragningslista och tjänsteskrivelser.
 8. Reglemente för nämnden.
 9. Delegationsordning för nämnden.
 10. Arbetsordning för fullmäktige (från en av deltagarna i respektive kommun).
 11. Kommunens politiska organisation och förvaltningsorganisation (Organisationsbild från en av deltagarna i respektive kommun).
 12. Besked om vilka tre programpunkter som är viktigast.
 13. Besked om vilka frågor (stort som smått) som är särskilt angelägna att få svar på.

Kurslitteratur

Du som deltagare behöver ha tillgång till handboken Kommunal nämndadministration, sjunde upplagan. Boken kan beställas på https://www.adda.se/webbutik/bocker/kommunal-namndadministration2/

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som

 • Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktion
 • Handläggare och andra som arbetar nära politikerna, som exempelvis förvaltningschefer och handläggare
 • Ordförande i nämnder och styrelser är också välkomna.

Kursledare

Axel Danielsson är en mycket erfaren konsult och utbildare av förtroendevalda och anställda med inriktning på styrning och ledning av kommuner och regioner. Axel är även författare till handboken Kommunal nämndadministration.

Tid och plats

Utbildningen sker digitalt via Teams och omfattar fyra halvdagar, klockan 09–12.

 • Tisdagen den 25 april
 • Onsdagen den 3 maj
 • Torsdagen den 11 maj
 • Onsdagen den 24 maj

Länk till mötet kommer att skickas ut ca en vecka innan kursstart.

OBS! Föreläsningarna får inte spelas in.

Kursavgift

Kursen kostar totalt 7600 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 15 mars 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna anmäla ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. I samband med anmälan mailar du de dokument som efterfrågas (se rubrik Förberedelse) till axel.danielsson@adkonsultab.se

Har du frågor?

Kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen på e-post fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se eller telefon 072-519 45 02.