AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

Förmiddag: HBTQ2 med Håkan Karlsson Vår region bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer erbjuder Region Jönköpings län i samarbete med Adlon hbtq-diplomering. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtq-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Adlons landsting och regioner bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Under 2013/2014 genomfördes ett antal pilotutbildningar i Adlonregionen. Utvärderingen visar ett positivt resultat vilket har lett fram till att Adlon nu erbjuder fler verksamheter att ta del av denna utbildning.

Utvecklingsarbete: Den första delen genomförs i grupp i slutet av del 1. Den andra delen ska AT-läkaren göra individuellt. Den Individuella utvecklingsuppgiften ska redovisas skriftligen via mejl innan utbildningstillfälle 2 senast XX till kurs@kronoberg.se

Eftermiddag: Hållbart arbetsliv med Karin Lundberg Olsson, Madelene Hultgren Neese och Emma Bro. Läkaryrket är krävande, de senaste åren har sjukskrivningstalen ökat. Att ta hand om sig själv och verka för en bättre arbetsmiljö är viktigt och det kommer det kommer eftermiddagen handla om.