Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor

i primärvården.

Hjärtsviktsutbildningen är ett led i att stärka arbetet med kroniskt sjuka hjärtsviktspatienter. Den hålls i Regionens regi och riktar sig i första hand mot sjuksköterskor på vårdcentral. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid nydebuterad hjärtsvikt är godkänt och väntar på att börja införas. Multiprofessionellt teamarbete är en hörnpelare i detta och baseras med fördel genom en sjuksköterskemottagning. Kursen består av fyra heldagar, en dag för uppföljning, samt webinarier vid uppstart, mellan kurstillfällena och vid avslut. Deltagare kommer från hela regionen.

Kursens huvudmål

Sjuksköterskan i primärvården skall efter kursens slut ha verktyg att tillsammans med ansvarig läkare och verksamhetschef driva en hjärtsviktmottagning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor i primärvården i Region Jönköpings län.

Kursens syfte

Kursens syfte är att sjuksköterskor i primärvården skall skaffa sig fördjupade kunskaper i området hjärtsvikt för att kunna arbeta med behandling, vård och uppföljning av patienter med hjärtsvikt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna

  • Tillsammans med patient, närstående och ansvarig läkare utforma och följa en vårdplan
  • Analysera och bedöma individuella behov utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv hos personer med hjärtsvikt
  • Identifiera riskfaktorer relaterat till hjärtsvikt, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser
  • Reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i utformandet av livsstil och farmakologisk behandling fungerar
  • Upptitrering och dosjustering av läkemedelsordinationer
  • Utvärdera verksamheten på hjärtmottagning med hjälp av nationella kvalitetsregistret RiksSvikt

Kursform

Kursen genomförs som digitala moment, föreläsningar, eget arbete och grupparbete. Genom möjlighet till reflektion är målet att skapa en form för lärande där deltagarna är aktiva medskapare i lärandeprocessen.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av kunskaper i omvårdnad av personer med hjärtsvikt samt medicinsk vetenskap avseende hjärtats fysiologi, patofysiologi och behandlingsåtgärder vid hjärtsvikt, såsom farmakologisk behandling och livsstilsåtgärder. Utbildare kommer från Regionens verksamheter.

Undervisningen sker i form av digitala moment, självstudier, föreläsningar, workshops och grupparbete samt praktiska moment vid fem heldagar under 2021 med ytterligare ett tillfälle under 2022 för återkoppling och planering av fortsatta aktiviteter, samt webinarier vid uppstart, avslut och mellan de fysiska kurstillfällena.

Reflektion rörande utmaningar på den egna mottagningen och hur man kan hitta lösningar på eventuella problem skall göras under kursens gång i dialog med verksamhetschef och ansvarig läkare.

Besök (hospitering) hos en kollega/annan deltagare i kursen ingår som ett obligatoriskt moment.

Hospitering/auskultation på sjukhusanknuten hjärtsviktsmottagning på Höglandssjukhuset, Ryhov eller Värnamo rekommenderas utöver dessa dagar.

Det avslutande tillfället genomförs tillsammans med deltagarens verksamhetschef.

För godkänd kurs

Redovisning av identifierade utmaningar, vidtagna eller planerade åtgärder vilka har gjorts i samråd med ansvarig läkare och verksamhetschef.

Aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen.

Ansökan och urval

Målet är att alla sökande med godkända ansökningar ska beredas plats.

Vid ansökan till kursen ska deltagaren tillsammans med sin verksamhetschef och ansvarig läkare vara överens om en gemensam målsättning med sjuksköterskans förvärvade kompetens. 

För att ansökan ska uppfattas som komplett förutsätts ett mail till charlotte.arvidsson@rjl.se med beskrivning av hur den förvärvade kompetensen ska omsättas i praktiken.

Region Jönköpings läns mål om jämlik vård och ansvarsfull resursanvändning är grund för ev urval till kursen.

 

 

 

 

 

Kurstillfällen

Plats: Metodikum

2021-09-22 kl. 14.00 – 16.00 Webinarie

2021-10-01 kl. 08:30-16.00 Eksjö

2021-10-13 kl. 15:00-16.00 Web-IN

2021-10-26 kl. 08:30-16.00 Jönköping

2021-11-03 kl. 15:00-16.00 Web-IN

2021-11-25 kl. 08:30-16.00 Jönköping

2021-12-01 kl. 15:00-16.00 Web-IN

2021-12-07 kl. 08:30-16.00 Värnamo

2021-12-15 kl. 15:00-16.00 Web-IN

2022-01-19 kl. 08:30-16.00 Jönköping

2022-01-26 kl. 14.00 – 16.00 Webinarie