Hållbart Ledarskap 7,5 hp

Välkommen till kursen Hållbart ledarskap 7,5 hp med start onsdag 18 september 2024.

Kursen pågår mellan den 18 september 2024 och avslutas med internat den 20-21 februari 2025 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Målgrupp

Utvalda chefer i Jönköpings läns 13 kommer samt Region Jönköpings län, med minst 1 års yrkeserfarenhet i ledande befattning. Urvalet av kursdeltagare sker av kommunchefen i respektive kommun i Jönköpings län samt regiondirektören för Region Jönköpings län.

Kursen är inriktad på att ge grundläggande kunskaper om ledarskapets profession i det dagliga arbetet och i arbetet med att leda olika utvecklings- och lärprocesser. Kursen bidrar även till att utveckla en gränsöverskridande samverkan mellan chefer inom Region Jönköpings läns 13 kommuner, för lärande och utveckling, mot ett mer hållbart ledarskap. Kursens deltagare är rekryterade från Jönköpings läns 13 kommuner samt Region Jönköpings län.

Kursen genomförs på kvartsfart mellan september 2024 och februari 2025 där Tekniska Högskolan i Jönköping ansvarar för kursens upplägg och genomförande, vilket sker i samverkan med Region Jönköpings län.

Lärande och undervisning

Kursen är en kombination av träffar på campus och internat. Undervisningen bygger på en nära dialog mellan kursdeltagare och kursledare där vi utifrån fem teman varvar teoretisk kunskap med verksamhetsnära problemställningar sprungna ur deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Som egen förberedelse inför träffarna används inspelade föreläsningar och annat webbaserat undervisningsmaterial via interaktiv lärplattform kombinerade med litteraturstudier och arbetsplatsanalyser. Lärplattform används även som verktyg för nätverksbyggande och kommunikation under perioderna mellan träffarna

Kursupplägg

Kursen är uppbyggd på fem teman som sammanfattar kursens innehåll och lärandemål. Varje tema motsvarar ett kurstillfälle med efterföljande mellanperiod motsvarande ca 3-4 veckor.

Inför Tema 1 genomför deltagarna en personlighetstest Insights Discovery. Varje träff ska förberedas genom att ta del av webbaserat material och kurslitteratur. Till vissa av träffarna skall även ha gjorts en inlämningsuppgift.

Program

V. 38, 2024 Onsdag 18/9 Kl. 9-16, Tekniska Högskolan i Jönköping. KURSSTART Introduktion Personlighetsteori och människokunskap Introduktion Insights Discovery. Lokal meddelas inför start.

V. 42 Torsdag 17/10 - fredag 18/10, Internat Hooks Herrgård lunch-lunch. TEMA 1 Rollen som chef och ledare: att leda verksamheter, människor och grupper. Genomgång av Insights Discovery

V. 46 Torsdag 14/11 Kl. 13-17 träff på Tekniska Högskolan i Jönköping. TEMA 2 Organisationsstruktur, kultur och beteendemönster.

V. 50 Torsdag 12/12 Kl. 13-17 träff på Tekniska Högskolan i Jönköping. TEMA 3 Att tydliggöra och integrera olikheter

V.5 2025 Tisdag 28/1 Kl. 13-17 träff på Tekniska Högskolan i Jönköping. TEMA 4 Verksamhetsstyrning och ledning - olika perspektiv

V. 8 Torsdag 20/2 - fredag 21/2, Internat Hooks Herrgård lunch-lunch. TEMA 5 Ledarskap och grupp - kommunikation och lärande

Verksamhetsanalyser och Inlämningsuppgifter genomförs under mellanperioderna.

Halvdagsträffar på Campus

Efter internatet i oktober följer 3 fysiska halvdagsträffar (kl. 13-17) på Tekniska högskolan i Jönköping. Lokaler meddelas vid kursstart. Vid dessa träffar fördjupar vi oss i de inlämningsuppgifter som ni arbetar med inför träffarna och varvar arbete i mindre grupper med genomgångar och erfarenhetsutbyte i stora gruppen. Vid varje campusträff medverkar samtliga tre lärare.

Internat

De två internatträffarna är förlagda lunch – lunch. Vid dessa tillfällen deltar hela gruppen och samtliga lärare vilket möjliggör ett mer dynamiskt arbete där vi arbetar i olika gruppkonstellationer och varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Även under internatet fördjupar vi oss i temats kursmaterial.

Vi vill betona vikten av att delta vid kursens samtliga träffar då dessa möten mellan deltagarna är mycket betydelsefulla både vad gäller erfarenhetsutbyte och framför allt för att öppna upp för dialog och samverkan mellan deltagarna.

Examination

Kursen examineras genom 3 individuella inlämningsuppgifter. För att få godkänt på kursen krävs även att ni är aktiva deltagare - dvs. deltar i internat och campusträffar.

Tema med tillhörande kursmaterial och inlämningsuppgift och analysuppgifter läggs ut fortlöpande på lärplattform. Som betyg på kursen ges Godkänd eller Underkänd.

Förberedelse

Kursens verksamhetsnära fokus där nya kunskaper kombineras med arbetsplatsnära undersökningar förutsätter en kontinuerlig kommunikation med din chef. Därför bör kursen inledas med ett planeringssamtal med din chef, där du som deltagare säkerställer att du i praktiken kan kombinera den tid kursen kräver, i genomsnitt 10 timmar per vecka, med dina arbetsuppgifter.

Vid kursstarten den 18 september 2024 presenteras kursens upplägg, arbetsformer och lärplattform mer noggrant.

OBSERVERA ATT DET ÄVEN I KURSEN INGÅR ARBETE PÅ EGEN HAND MELLAN TRÄFFARNA!

Förkunskaper/Behörighet

Grundläggande behörighet eller motsvarande samt minst ett års arbetslivserfarenhet i ledande befattning

Kurslitteratur, (Preliminär) delas ut vid kursstart 18 september och ingår i kursavgiften.

Alvesson, M. Organisation och ledning. Studentlitteratur: Stockholm 2013

Ackerman, C. Chefen och medarbetaren: tankar om personlig utvecklig och samspel på arbetsplatsen. Ekerlids: Stockholm 2008

Kontaktpersoner och lärare:

Kursansvarig/lärare: Karin Havemose, JTH, 0705-22 63 46, e-post: karin.havemose@ju.se                                    

Lärare: Joakim Brobäck, JTH, 0705–906035 e-post: joakim.broback@ju.se

Lärare: Erik Havemose, JTH, 0705–910218, e-post erik@havemose.se

Kursadministratör: Elin Chapman, JTH, 036-101440                                        e-post elin.chapman@ju.se

Utbildningssamordnare Kommunal utveckling, Region Jönköpings län: Ulrika Pohl 072–5194502,ulrika.pohl@rjl.se  
 

Tid och plats

Uppstart på Campus på Tekniska högskolan i Jönköping onsdagen den 18 september 2024 kl. 09.00-16.00. Utöver uppstarten ytterligare fem träffar (obligatorisk närvaro), se under punkten program.

Mellan träffarna eget arbete med bland annat hemuppgifter.

Avgiften är 29 440 kr (exkl. moms) och inkluderar internat och kurslitteratur. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut. Avgiften är beräknad på 20 deltagare, vid färre deltagare kommer priset att höjas vid fler kommer priset att sänkas.

Du anmäler dig senast fredagen den 31 maj 2024 i LoK. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning. Du får en bekräftelse via e-post cirka två veckor efter sista anmälningsdag. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. .

 

För mer information, kontakta:

Utbildningssamordnare Kommunal utveckling, Region Jönköpings län: Ulrika Pohl, 072–5194502, ulrika.pohl@rjl.se

Kursansvarig: Karin Havemose 070-522 63 46 eller e-post karin.havemose@ju.se
Tillfällen

   
   

Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 1)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-18 09:00
2024-09-18 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31
Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 2 & 3)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-17 12:00
2024-10-18 13:00
Ort: Jönköping
Plats: Hooks Herrgård
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31
Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 4)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-14 13:00
2024-11-14 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31
Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 5)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-12 13:00
2024-12-12 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31
Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 6)
Startdatum:
Slutdatum:
2025-01-28 13:00
2025-01-28 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31
Titel: Hållbart Ledarskap 7,5 hp (dag 7 & 8)
Startdatum:
Slutdatum:
2025-02-20 12:00
2025-02-21 13:00
Ort: Jönköping
Plats: Hooks Herrgård
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-05-31