AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

FörmiddagBemötande i hotfulla situationer 
Vårt mål med bemötandeutbildningen är att skapa förutsättningar för trygga, säkra och goda möten med klienter i miljöer eller situationer med risk för aggressivitet, exempelvis hot och våld.

EftermiddagInterkulturella möten och kulturmedvetenhet
Forskning visar att hälsan hos utrikesfödda invånare med migrantbakgrund är sämre inom flera områden än hos svenskfödda. Det är också vanligare med en låg eller begränsad hälsolitteracitet i målgruppen, och bristande tillit till sjukvården.

Utifrån regionens målsättning om en jämlik hälsa och sjukvård är syftet med utbildningen att stärka personalens förståelse för hur kultur, språk och tolkanvändning kan påverka bemötande, tillit och behandling samt ge förslag på verktyg som finns att använda i mötet med patienter som har låg hälsolitteracitet. Under utbildningen uppmärksammar vi också rasism och diskriminering som hinder för jämlik hälsa, och hur normmedvetenhet kan stärka oss i bemötandet av patienter. Utbildningen hålls av regionens team för modersmålsbaserad hälsokommunikation, sektion folkhälsa.


Tillfällen

   
   

Titel: AT-Bemötande för AT-läkare - del 1
Startdatum:
Slutdatum:
2025-03-05 09:00
2025-03-05 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Konferenslokal Ulfsparresalen, Eksjö
Ansvarig: Marina Möller
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2025-02-03