Projekt kartläggning och förbättra stöd vid sexuellt våld

Vill du och din verksamhet delta i ett utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och förbättra hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld, i Jönköpings län?

Varför behövs detta projekt?

Utsatthet för sexuellt våld är ett folkhälsoproblem och har djupgående negativa konsekvenser för den fysiska och mentala hälsa samt framtida relationer hos de som drabbats. Enligt en svensk rapport från Allmänna barnahuset 2021, uppger var fjärde elev (25%) i årskurs 3 på gymnasiet att de utsatts för sexuellt våld någon gång under uppväxten. När det gäller vuxna i Sverige, rapporterar drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de efter sin 18-årsdag, utsatts för påtvingade samlag, då de befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). Det är vanligt att utsatthet inte kommer till omvärldens kännedom när de sker utan identifieras långt senare i möten där individen kommer till en vårdinstans p.g.a andra skäl.

Det finns ett uttryckt behov att förbättra både det akuta men framför allt det långsiktiga stödet till barn och vuxna som utsätts för sexuellt våld i Jönköpings län. Vi planerar därför ett projekt som syftar till samskapa hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld. Området lyfts även fram i den regionala strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som länets kommuner och regionen anslutit sig till.

Hur går projektet till?

Tillsammans med andra aktörer i Jönköpings län och utifrån utsattas levda erfarenheter, kommer vi arbeta enligt metoden Experienced based co-design (erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling).

Din medverkan kan ske i alla, en eller flera av nedanstående aktiviteter:

1. Delta i fokusgruppsdiskussion
Kursledare Helena Kilander

  • 12 oktober, kl 9-11 alt. 13-15. Hälsohögskolan, Jönköping
  • 14 oktober, kl 9-11. Qulturum, Jönköping
  • Om du inte kan delta något av dessa datum, ange i anmälan att du är intresserad av annat datum

2. Delta i interaktiv workshop
Kursledare Helena Kilander, Charlotte Jerkelund, Håkan Karlsson

  • 6 december kl 9-16, Jönköping

3. Delta i arbetet med att planera, utforma och införa förbättringsåtgärder

  • vårterminen 2023

I bifogat dokumentet får du mer information om projektet och om vad det innebär att delta. Samtycke till att delta i forskningsprojekt lämnas vid aktuell aktivitet. Vid frågor kontakta helena.kilander@ju.se

Ansvariga för projektet

  • Avdelningen för folkhälsa Region Jönköping är projektägare för projektet.
  • Jönköping Academy; Hälsohögskolan i Jönköping är huvudman för forskningsstudierna.
  • Övriga samarbetspartners: Kommunal utveckling samt Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Pdf-dokument som beskriver projektet