Uppföljningsdag bemötandeutbildning med fokus på självskadebeteende - kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser

lok.rjl.se

Introduktion Utbildningsdagen är en uppföljning på 4-dagars eller 2-dagars bemötandeutbildning och riktar sig till samtlig personal som gått någon av dessa utbildningar. Utbildningen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger i linje med dokumentet Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, som är framtaget på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utbildningens innehåll Utbildningsinnehållet baseras främst på tankegångar från dialektisk beteendeterapi (DBT), men även kognitiv beteendeterapi (KBT). Under utbildningen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus under uppföljningsdagen ligger på: Kort repetition Antaganden och värdegrund Biosocial teori Medveten närvaro Acceptans- och valideringsfärdigheter Vidareutveckling Förändringsstrategier och kedjeanalys - större fokus på alternativa färdigheter Förhållningssätt och bemötande, s.k. dialektisk samtalsstil med närståendefokus Målgrupp Utbildningen kräver att du gått 4-dagars eller 2-dagars bemötandeutbildning. Du kan vara läkare, psykolog, receptionist, skötare, sjuksköterska, behandlingspedagog eller paramedicinsk personal. Det är positivt att hela arbetslag tar del av uppföljningsdagen för ett ökat genomslag på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig inte till medarbetare som ingår eller planeras ingå i ett DBT-team för att arbeta psykoterapeutiskt. Upplägg och tider Om det var länge sedan du gick bemötandeutbildningen så repetera gärna Basmodulen i Nationella Självskadeprojektets webbutbildning (tar cirka en halv dag att genomföra). Du når den via nationellasjalvskadeprojektet.se. Upplägget omfattar både föreläsningar, diskussioner och övningstillfällen. Deltagarna erhåller utbildningsmaterial på plats. Utbildare Utbildare är psykolog Karin Eriksson och beteendevetare Caroline Wihråen i Jönköping samt sjuksköterska/leg. psykoterapeut Ingrid Svahnström och sjuksköterska/leg. psykoterapeut Inger Myrlander i Eksjö. Utbildarna är utbildade inom DBT/KBT och har mycket goda kunskaper och erfarenheter av arbete med patienter med självskadebeteende. Utbildningen är ursprungligen utvecklad av Anita Linnér och Peter Thunström och vidareutvecklad av Camilla Kordnejad Karlsson och Ulrica Bonde. Utbildningen är kostnadsfri för Vuxenpsykiatrins och Barnpsykiatrins personal, övriga betalar självkostnadspris på 400 kr/person för båda dagarna. Uppge kostnadsställe/fakturaadress! Kursledare: Åse-Lill Jakobsen och Marie Berglind