Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum (2)

Introduktionsprogram under hösten 2021 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

Introduktionsprogram i fyra block. Detta introduktionsprogram riktar sig till nyanställda inom Habiliteringscentrum. Programmet består av fyra olika block, med olika inriktningar.

Vem får gå? Enhetscheferna kommer att mejla information om denna utbildning till de medarbetare som de prioriterar ska gå i första hand. I mån av plats och behov kan andra medarbetare få möjlighet att gå introduktionsprogrammet efter samråd med enhetschef. Programmet planeras att genomföras en gång per termin eller efter behov.

Vi besöker alla delar av kliniken Vi kommer att åka runt på våra olika enheter i länet och i samband med det få mer information om den del av verksamheten vi besöker. På så sätt lär du känna hela kliniken och även ledningsgruppens medlemmar. Vid varje tillfälle serveras fika och lunch. Vi hoppas att upplägget ska bidra till att det blir lättare att knyta an och lära känna övrig nyanställd personal.

Frivillig fördjupning: Efter varje tillfälle, kommer du att få förslag på frivillig fördjupning till gången efter. Fördjupningen gör du efter behov och möjlighet. Det är en fördel om du scrollar igenom vad som finns på dessa sidor så att du vid ett senare tillfälle hittar tillbaka till informationen. Presentationerna och fördjupningen för varje block finns publicerade på intranätet.

Block 1 - Vårt uppdrag och fördjupning inom området hörselhabilitering och teckenspråkstolk. Kristina Brengesjö, verksamhetschef och Karolina Glifford, enhetschef på Hörselhabiliteringen och Tolkcentralen, kommer att guida dig i klinikens värdegrund och organisation. Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt och det kommer de berätta mer om. Internationella konventioner vi arbetar efter kommer synliggöras. I samband med detta tillfälle kommer du få en rundtur på Hörselhabiliteringen/Tolkcentralen och få information om hur vi jobbar där.

Block 2 - personens perspektiv och fördjupning i området synhabilitering. Karl Vingren, enhetschef på Syncentralen och Marcus Viberg, enhetschef på Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping, introducerar dig i personcentrerad re-/habilitering och vad vi menar med det. De kommer prata om brukarmedverkan, patientlagen och hur vi jobbar med olika planer. En kort introduktion kommer ges i hur vi jobbar med bildstöd och andra tydliggörande metoder. I samband med detta tillfälle kommer du få en rundtur på Syncentralen och få information om hur vi jobbar där.

Block 3 - medarbetarskap och säkerhet: Johanna Andersson, enhetschef för administration, ungdomsteam och Vuxenhabilitering i Jönköping: Stefan Elg, enhetschef i Eksjö samt Christina Alnervik, enhetschef för Medicinska enheten kommer att berätta om medarbetarskap och patientsäkerhet. De kommer utgå från medarbetarpolicyn och informera om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen samt hur vi jobbar med patient- och informationssäkerhet. Teamarbete är en viktig del inom habiliteringen och det kommer man också att gå in på. I samband med detta tillfälle kommer du få en rundtur på Habiliteringscentrum i Eksjö och få mer information om Vuxenhabiliteringen. På eftermiddagen ges en introduktion kring diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning.

Block 4 - förbättringsarbete i vardagen: Maria Hermansson Ström, enhetschef i Värnamo och Anna-Maria Norén, verksamhetsutvecklare på kliniken, kommer att prata om hur vi jobbar med kvalitetsregister, avvikelser, yrkesutveckling, processområden samt kort introducera i några förbättringsverktyg. I samband med detta tillfälle kommer du få en rundtur på Habiliteringscentrum i Värnamo och få mer information om Barn- och ungdomshabiliteringen. Observera att vi startar denna dag i ett konferensrum på sjukhuset i Värnamo! På eftermiddagen ges en introduktion kring diagnoser med Motoriska funktionsnedsättningar.

 

Vi vill med detta hälsa alla nyanställda varmt välkomna till oss!

Ledningsgruppen för Habiliteringscentrum

Kursledare: Habiliteringscentrum