Hållbart Ledarskap, 7,5 hp

Välkommen till kursen Hållbart ledarskap, 7,5 hp med start 14 september 2021. 

Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län i samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping (JTH).

Kursen genomförs på kvartsfart mellan september 2021 och februari 2022 där Tekniska Högskolan i Jönköping ansvarar för kursens upplägg och genomförande, vilket sker i samverkan med Region Jönköpings län.

Målgrupp

Utvalda chefer i Jönköpings läns 13 kommer samt Region Jönköpings län, med minst 1 års yrkeserfarenhet i ledande befattning. Urvalet av kursdeltagare sker av kommunchefen i respektive kommun i Jönköpings län samt regiondirektören för Region Jönköpings län.

Kursen är inriktad på att ge grundläggande kunskaper om ledarskapets profession i det dagliga arbetet och i arbetet med att leda olika utvecklings- och lärprocesser. Kursen bidrar även till att utveckla en gränsöverskridande samverkan mellan chefer inom Region Jönköpings läns 13 kommuner, för lärande och utveckling, mot ett mer hållbart ledarskap. Kursens deltagare är rekryterade från Jönköpings läns 13 kommuner samt Region Jönköpings län.

Lärande och undervisning

Kursen är en kombination av träffar på lärcenter, campus och internat. Undervisningen bygger på en nära dialog mellan kursdeltagare och kursledare där vi utifrån fem teman varvar teoretisk kunskap med verksamhetsnära problemställningar sprungna ur deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Som egen förberedelse inför träffarna används inspelade föreläsningar och annat webbaserat undervisningsmaterial via interaktiv lärplattform (pingpong) kombinerade med litteraturstudier och arbetsplatsanalyser. Lärplattformen används även som verktyg för nätverksbyggande och kommunikation under perioderna mellan träffarna.

Kursupplägg

Kursen är uppbyggd på fem teman som sammanfattar kursens innehåll och lärandemål. Varje tema motsvarar ett kurstillfälle med efterföljande mellanperiod motsvarande ca 3-4 veckor.

Inför Tema 1 genomför deltagarna en personlighetstest Insights Discovery. Varje träff ska förberedas genom att ta del av webbaserat material och kurslitteratur. Till vissa av träffarna skall även ha gjorts en inlämningsuppgift.

Program

V. 37, 2021 Tisdag 14/9 Kl. 9-16 Tekniska Högskolan i Jönköping Sal: E1105

KURSSTART Introduktion Personlighetsteori och människokunskap Introduktion Insights Discovery

V. 42 Torsdag 21/10 - Fredag 22/10 Internat 1 Hooks Herrgård lunch - lunch TEMA 1 Rollen som chef och ledare: att leda verksamheter, människor och grupper. Genomgång av Insights Discovery

V. 46 Onsdag 17/11 Kl. 13-17 Lärcenter i länet TEMA 2 Organisationsstruktur, kultur och beteendemönster

V. 50 Torsdag 16/12 Kl. 13-17 Lärcenter i länet TEMA 3 Att tydliggöra och integrera olikheter

V.5 2022 Tisdag 1/2 Kl. 13-17 Lärcenter i länet TEMA 4 Verksamhetsstyrning och ledning - olika perspektiv

V. 8 Tors 24/2- Fre 25/2 Internat 2 via Zoom, lunch - lunch TEMA 5 Ledarskap och grupp - kommunikation och lärande

Verksamhetsanalyser och Inlämningsuppgifter som genomförs under mellanperioderna.

Kursens upplägg anpassas efter rådande Covid-19 restriktioner.

Lärcenterträffar

Ni kommer att delas in i tre lärcentergrupper, en Jönköpingsgrupp, en grupp på Höglandet och en GGVV- grupp. Gruppindelning meddelas vid kursstart. Vid varje lärcenterträff medverkar en av lärarna och vi kommer att fördjupa oss i temat med tillhörande material.

Internat

De två internatträffarna är förlagda lunch - lunch. Vid dessa tillfällen deltar hela gruppen och samtliga lärare vilket möjliggör ett mer dynamiskt arbete där vi arbetar i olika gruppkonstellationer och varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Även under internatet fördjupar vi oss i temats kursmaterial.

Vi vill betona vikten av att delta vid kursens samtliga träffar då dessa möten mellan deltagarna är mycket betydelsefulla både vad gäller erfarenhetsutbyte och framförallt för att öppna upp för dialog och samverkan mellan deltagarna.

Examination

Kursen examineras genom 3 individuella inlämningsuppgifter. För att få godkänt på kursen krävs även att ni är aktiva deltagare - dvs. deltar i lärcenterträffar och internat.

Temat med tillhörande kursmaterial och inlämningsuppgift och analysuppgifter läggs ut fortlöpande på lärplattformen. Som betyg på kursen ges Godkänd eller Underkänd.

Förberedelse

Kursens verksamhetsnära fokus där nya kunskaper kombineras med arbetsplatsnära undersökningar förutsätter en kontinuerlig kommunikation med din chef. Därför bör kursen inledas med ett planeringssamtal med din chef, där du som deltagare säkerställer att du i praktiken kan kombinera den tid kursen kräver, i genomsnitt 10 timmar per vecka, med dina arbetsuppgifter.

Vid kursstarten den 14 september 2021 presenteras kursens upplägg, arbetsformer och webbplattform mer noggrant.

Förkunskaper/Behörighet

Grundläggande behörighet eller motsvarande samt minst ett års arbetslivserfarenhet i ledande befattning

Kurslitteratur, (Preliminär) delas ut vid kursstart och ingår i kursavgiften Alvesson, M. Organisation och ledning. Studentlitteratur: Stockholm 2015 Ackerman, C. Chefen och medarbetaren: tankar om personlig utvecklig och samspel på arbetsplatsen. Ekerlids: Stockholm 2014 Inför kurstart Vid kursstarten den 14 september 2021, presenteras kursens upplägg, arbetsformer och webbplattform mer noggrant.

Kontaktpersoner och lärare:

Kursansvarig/lärare: Karin Havemose, JTH, tfn: 036-101926, e-post: karin.havemose@ju.se

Lärare: Clas Ottne JTH, tfn: 070-760 87 70, e-post: clas@me.com

Erik Havemose, JTH, tfn: 0705-91218 e-post: erik@havemoseconsulting.se

Kursadministratör JU: Elin Chapman, JTH, 036-10 14 40 e-post: elin.chapman@ju.se

Kurssamordnare Kommunal utveckling, Region Jönköpings län: Eva Lindkvist, tfn 072-519 45 02, e-post: eva.lindqvist@rjl.se

OBSERVERA ATT DET ÄVEN I KURSEN INGÅR ARBETE På EGEN HAND MELLAN TRÄFFARNA!

Tid och plats

Uppstart på Campus på Tekniska högskolan i Jönköping tisdagen den 14 september 2021 kl. 09.00-16.00. Utöver uppstarten ytterligare fem träffar (obligatorisk närvaro), se under punkten program.

Mellan träffarna eget arbete med bland annat hemuppgifter.

Avgiften är 25700 kr (exkl. moms) och inkluderar internat och kurslitteratur. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut. Avgiften är beräknad på 20 deltagare, vid färre deltagare kommer priset att höjas vid fler kommer priset att sänkas.

Du anmäler dig senast måndagen den 21 juni 2021. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning. Du får en bekräftelse via e-post cirka två veckor efter sista anmälningsdag. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. Vi vill bara informera om att vi utgår ifrån att alla utbildningar, konferenser m.m kan genomföras som planerat. Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

För mer information, kontakta:

Eva Lindkvist på telefon 072-519 45 02 eller e-post eva.lindqvist@rjl.se

Karin Havemose på telefon 036-10 19 26 eller e-post karin.havemose@ju.se

Kursledare: Karin Havemose, Clas Ottne och Erik Havemos, JTH

 
Tillfällen

   
   

Titel: Hållbart ledarskap, LC träff 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-01 13:00
2022-02-01 17:00
Ort: Annan
Plats: Lärcentra i länet
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2021-06-21
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Hållbart Ledarskap, Internat 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-24 13:00
2022-02-25 13:00
Ort: Annan
Plats: Hooks Herrgård
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2021-06-21
Status: Anmälningstiden har gått ut.